Inför affärsutvecklingsmöte

Mötet och den information du lämnar hanteras konfidentiellt.

Vi uppmanar dig att ta del av informationen nedan!
Vår personuppgiftspolicy kan du ta del av här.

Så använder vi din information

De uppgifter vi samlar in från dig i detta formulär lagras och hanteras säkert och konfidentiellt. Uppgifterna behandlas med syfte att tillhandahålla dig tjänster inom affärsutveckling, för att marknadsföra våra tjänster och event samt i statistiksyfte för att kunna mäta och utvärdera olika insatser samt för att kunna anpassa och förbättra Science Parks verksamhet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att vi ska fullgöra vår avtalsrelation med dig. Behandling för marknadsförings- och statistikändamål grundas på att vi har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster samt att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet samt erbjuda statistik åt våra finansiärer och intressenter.

Individuella personuppgifter kan komma att delas med Science Parks samarbetspartners som kommuner, finansiärer och myndigheter. Science Park säljer aldrig dina personuppgifter till utomstående för direktmarknadsföringssyfte. I största möjliga mån anonymiseras uppgifterna i förhållande till parter utanför Science Park och delas endast som aggregerad statistik. Exempel på sådan aggregerad statistik är att vi under 2017 träffade 920 idébärare varav 37% var kvinnor.

Vi är i hög grad finansierade av offentliga medel och vår övergripande målsättning är att skapa fler entreprenörer, fler växande företag och en stark regional innovationsmiljö. För att vi och våra finansiärer samt andra intressenter ska kunna utvärdera vår insats krävs denna typ av statistiskt underlag.

Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet pågår eller maximalt i 10 år innan uppgifterna raderas. Därefter återstår endast den aggregerade statistiken. Uppgifter i marknadsföringssyfte sparas så länge du fortsätter prenumerera på våra nyhetsbrev, därefter raderas uppgifterna.

Om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter avseende de uppgifter vi har om dig, till exempel begära registerutdrag, rättelse eller radering kan du skicka din begäran till hello@sciencepark.se.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Se www.datainspektionen.se för mer information och kontaktuppgifter.

Tack för ditt svar.

Gå till sciencepark.se